پنجشنبه 23 آذر 1396 / Thursday 14 December 2017

هیات مدیره شرکت مهندسی قادرنصب

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

سید جواد صفایی

سوابق کاری

 

 
     

رئیس هیات مدیره

مرتضی سرمست شوشتری

سوابق کاری

 

 

 

 

 

 
     

عضو هیات مدیره

محمدباقر محمدزاده سویری

سوابق کاری

 
     

عضو هیات مدیره

محمدابراهيم سرمست شوشتري

سوابق کاری

 

 
 
 
 
 
 

گالری تصاویر