پنجشنبه 23 آذر 1396 / Thursday 14 December 2017

مطالب

عضو هیئت مدیره                                                                                 بازگشت به منوی هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : محمدابراهيم سرمست شوشتری

سال تولد :

مدرک تحصیلی :ليسانس مهندسي عمران

دوره های تخصصی :

سوابق کاری : از سال 1389 در پروژه هاي ساختماني شركت حضور فعال دارند