پنجشنبه 23 آذر 1396 / Thursday 14 December 2017

لیست کارکنان شرکت مهندسی قادر نصب

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرك تحصیلی

 اخذ مدرك

سابقه كار

1

مرتضی سرمست شوشتری

رئیس هیئت مدیره

لیسانس مهندسی الكتروتكنیك

1361

34 سال

2

سیدجواد صفایی

مدیرعامل

لیسانس مهندسی مكانیك

1361

35 سال

3

محمدباقر محمدزاده

عضو هیت مدیره

لیسانس

1366

32 سال

4

محمود سوهانكی آزاد

كارشناس مكانیك

لیسانس مهندسی مكانیك

1346

32 سال

5

محمدعلی پوریوسف

كارشناس كنترل پروژه

لیسانس مهندسی صنایع

1356

32 سال

6

حسن توفیقی

كارشناس دفتر فنی

لیسانس مهندسی مكانیك

1361

32 سال

7

مجید خبازی

كارشناس كنترل پروژه

لیسانس مهندسی صنایع

1368

32 سال

8

جمشید اولادی

سرپرست كارگاه

لیسانس مهندسی عمران

1360

31 سال

9

محمدعلی حق دوست

كارشناس برق و ابزار دقیق

لیسانس مهندسی برق

1365

31 سال

10

سید هادی باقری

كارشناس ساختمان در كارگاه

لیسانس مهندسی عمران

1373

20 سال

11

محمدرضا قزاقی

كارشناس ساختمان

لیسانس مهندسی عمران

1376

15 سال

12

صادق نیازی

سرپرست كارگاه

لیسانس مهندسی عمران

1379

13 سال

13

حمیدرضا كرمی

سرپرست كارگاه

لیسانس مهندسی عمران

1378

13 سال

14

عباس خزاعی

كارشناس ساختمان

لیسانس مهندسی عمران

1379

13 سال

15

فرخ سرمست شوشتری

كارشناس مکانیک

لیسانس مهندسی مکانیک

1377

13 سال

16

سامان عظیمی

كارشناس مکانیک

فوق لیسانس مهندسی مکانیک

1384

11 سال

17

مصطفی عماد

كارشناس دفتر فنی

فوق لیسانس مهندسی معدن

1388

8 سال

18

مصطفی اسدی

مهندس اجرا

لیسانس مهندسی عمران

1379

8 سال

19

مریم سرمست شوشتری

كارشناس دفتر فنی

لیسانس مهندسی شیمی

1384

8 سال

20

ساسان رحیمی

كارشناس ساختمان در كارگاه

لیسانس مهندسی عمران

1385

7 سال

21

امیر اخوان ملایر

سرپرست كارگاه

لیسانس مهندسی عمران

1389

6 سال

22

محمد جوان شایانی

كارشناس ساختمان در كارگاه

لیسانس مهندسی عمران

1385

7 سال

23

محمدحسین صفایی

كارشناس مكانیك در كارگاه

لیسانس مهندسی مكانیك

1388

5 سال

24

محمد ابراهیم سرمست شوشتری

كارشناس ساختمان در كارگاه

لیسانس مهندسی عمران

1389

5 سال

25

محمدحسین زارع

مسئول امور اداری و قراردادها و صورت وضعیتها

لیسانس مدیریت

1379

11 سال

26

مختار كسرایی

كارشناس حسابداری و امور بیمه

لیسانس حسابداری

1351

38 سال

27

آرام خبازی

كارشناس حسابداری

لیسانس ریاضی

1382

7 سال

28

رضا ذاكر

تداركات و پشتیبانی كارگاه

لیسانس مهندسی مکانیک

1391

10 سال

29

امیر حسین رفیعی سلوط

تداركات و پشتیبانی كارگاه

فوق دیپلم عمران

1387

7 سال

30

احمد اعرابی

مسئول امور بیمه پروژه ها

دیپلم

1360

32 سال

31

حمید حاجی اسفندیاری

خدمات اداری

دیپلم

1374

17 سال

 

گالری تصاویر