پنجشنبه 23 آذر 1396 / Thursday 14 December 2017

لیست پروژه‌های پنج سال اخیر شرکت مهندسی قادر نصب

توضیحات

تحويل 

محل اجرا

كارفرما

نام پروژه

 

1386

اهواز

شركت نفت مناطق مركزی ايران

احداث خط لوله "26 نفت اهواز

 

1386

اهواز

شركت فولاد اكسين خوزستان

نصب اسكلت فلزی سالن cooling bed & slab بوزن 3600 تن

 

1386

اهواز

شركت فولاد اكسين خوزستان

نصب اسكلت فلزی سالنهای mill bay  بوزن 3703 تن

 

1388

اهواز

شركت فولاد اكسين خوزستان

نصب اسكلت فلزی سالنهای finishing bay  بوزن 9500 تن

 

1389

تهران

سازمان انتقال خون ايران

احداث پايگاه انتقال خون استان تهران

شرح مختصر

1390

اردبيل

 دانشگاه محقق اردبيلی

احداث دانشكده فنی مهندسی

شرح مختصر قزوين

1390

قزوين

 دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين

احداث دانشكده علوم اجتماعی

شرح مختصر

1392

تهران

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

احداث 30 واحد بلوكهاي مسكوني ناجا